Kategorija - Politicka teorija
Mno­štvo pre­dloga za reša­va­nje pro­blema dru­štve­nog poretka dovelo je do toga da se potraga za onim jed­nim, „isprav­nim“ reše­njem pro­blema često sma­tra ilu­zor­nom. No, odavno već postoji jedno poznato i ispravno reše­nje, stoga nema mesta moral­nom rela­ti­vi­zmu. Reše­nje pro­blema dru­štve­nog poretka jeste ideja pri­vat­nog vlasništva.
Odlo­mak iz knjige Sve­dok (Wit­ness), auto­bi­o­graf­skog kazi­va­nja Vita­kera čejm­bersa, biv­šeg komu­ni­sti­škog špi­juna i kasnije prvog ured­nika kon­zer­va­tiv­nog časo­pisa Nati­o­nal Review.
Sljedeća
Popularno